Natrijum hidroksid

od Admin u 12-03-2019 u Hemijska jedinjenja

Natrijum hidroksid

Naziv | Svojstva | Proizvodnja | Opasna hemikalija | Primena | Gde kupiti

kausticna_soda_ljuspe

 

Natrijum hidroksid ili kaustična soda je neorgansko jedinjenje (natrijumova baza ili lužina), čija je hemijska formula NaOH. 

Naziv

Najčešći nazivi za natrijum hidroksid su: kaustična soda, kamena soda, masna soda ili živa soda. 

Na tržištu kaustična soda se prodaje u različitim oblicima, kao što su: ljuspe, perle i vodeni rastvor u manjim pakovanjima, buradima ili cisternama.

Fizička i hemijska svojstva natrijum hidroksida

Natrijum hidroksid je kristalna suptanca bele boje, koja burno reaguje sa vodom. Nema specifičan miris, ne oksiduje i nije zapaljiv.

Da ne bi došlo do burne reakcije pravilo je da se kaustična soda sipa u vodu, polako i u malim količinama, nikako obrnuto.

Kao i sve baze burno reaguje u kotaktu sa ugljovodonicima i metalima kao što su aluminijum, magnezijum, cink, olovo ili poncikovani materijali pri čemu se izdvaja vodonik, koji može da izazove eksploziju. 

Natrijum hidroksid i njegov vodeni rastvor deluje na staklo i porcelan a slabo deluje na nikl, srebro i plastiku, zbog čega posude i pribor koji se koristi moraju biti plastične ili od nerđajućeg čelika (inoxa).

Natrijum hidroksid burno reaguje uz oslobađanje toplote i moguću eksploziju sa mnogim organskim i neorganskim hemikalijama, kao što su: jake kiseline, hloridi, anhidridi, ketoni, glikoli i peroksidi.

Proizvodnja natrijum hidroksida

Kaustična soda se prvobitno koristila za proizvodnju sapuna po recepturi koja je preuzeta iz arapske knjige "Izumi raznih industrijskih umetnosti" (Al-muhtara 'fi funun min al-suna') sa kraja XIII veka. Recept za dobijanje kaustične sode podrazumevao je propuštanje vode kroz pepeo biljaka bogatih natrijumom i vapno (kalcijum oksid). Ovaj recept se koristio sve do kraja XVIII veka, kada je francuski hemičar i hirurg, Nikolas Leblank otkrio kako se od obične soli proizvodi soda (natrijum karbonat).

kausticna_soda_perle

Danas se industrijska proizvodnja natrijum hidroksida odvija kroz dva procesa: kaustifikacija i elektroliza natrijum hlorida. Treći način dobijanja natrijum hidroksida dejstvom natrijuma na vodu se primenjuje u laboratorijama, jer se na ovaj način dobijaju male količine veoma čiste kaustične sode.

Kaustifikacija

Kaustifikacija je industrijski proces dobijanja natrijum hidroksida, pri kome se kuvanjem smeše natrijum-karbonata (Na₂CO₃) i kalcijum-hidroksida (Ca(OH)₂) u velikim gvozdenim tankovima, dobija rastvoreni natrijum-hidroksid (NaOH) i kalcijum-karbonat (CaCO₃). 

Na₂CO₃ + Ca(OH)₂ → 2NaOH + CaCO₃

Elektroliza natrijum hlorida

Elektroliza vodenog rastvora natrijum hlorida ili kuhinjske soli (NaCl) je primarna metoda za proizvodnju natrijum hidroksida. Postupak podrazumeva razlaganje vodenog rastvora kuhinjske soli pod uticajem električne struje, pri kome se u katodnom prostoru odvajaju joni natrijuma (Na+) i hidroksidni joni (OH−). 

2H₂O + 2NaCl → 2NaOH + Cl₂ + H₂

Kaustična soda je opasna hemikalija

Kaustična soda je naročito opasna hemikalija jer izaziva trovanje udisanjem ili gutanjem, a u dodiru sa kožom i očima izaziva ozbiljne opekotine na koži i ozbiljna oštećenja očiju. Zbog toga što spada u naročito opasne hemikalije, prilikom korišćenja kaustične sode, obavezna je upotreba zaštitne maske, zaštitnog šlema, zaštitnih rukavica, zaštine odeće i zaštitne obuće.

U slučaju da kaustična soda dođe u dodir sa kožom ili očima, odmah isprati velikom količinom vode i potražiti lekarsku pomoć. 

oznaka_rizika_hemikalija_izaziva_teske_opekotine

Iako nije lako zapaljiva, kaustična soda burno reaguje na vodu, u slučaju požara ne treba koristiti vodu.

Industrijska primena kaustične sode

Industrijska primena kaustične sode je izuzetno rasprostranjena. 

U hemijskoj industriji se koristi za proizvodnju: boja za tkaninu, boja za plastiku, intermedijara, vodenog stakla, sapuna i deterdženata, natrijumovih soli, natrijum fosfata i natrijum silikata. 

U proizvodnji sintetičkih vlakana kaustična soda se koristi za proizvodnju veštačke svile i drvene pulpe za proizvodnju viskoze i mercerizaciju pamuka.

U prehrambenoj industriji natrijum hidroksid se koristi za dezinfekciju, čišćenje masti i ulja i uklanjanje masnih nečistoća. 

U metalopreradi se koristi za proizvodnju aluminijuma i preradu boksita. 

Kada je u pitanju industrijski tretman voda i tretman otpadnih voda, kaustična soda se koristi za regeneraciju jonoizmenjivača i neutralizaciju.

Takođe se koristi i za proizvodnju stakla, za bojenje i beljenje, apsorpciju ugljen dioksida, skidanje foto laka sa štampanih ploča, proizvodnju hartije, odčepljivanje odvoda.

Gde kupiti

Ako tražite gde kupiti kaustičnu sodu, pogledajte firme koje prodaju baze.